S˜dlo:
Rybn˜ky 1169, 755 01 Vset˜n, ˜esk˜ republika

Provozovna:
Zbrojov˜ck˜ 1593, 755 01 Vset˜n, ˜esk˜ republika
Tel.: +420 571 448 705
Fax.: +420 571 448 707
email: raymond@raymond.eukontaktn˜ osoba pro textiln˜ stroj˜renstv˜:


kontaktn˜ osoba pro textiln˜ v˜robu: